OSBO-cup

Artikel 1

Dit reglement geldt voor de door de OSBO tussen teams van verenigingen te organiseren OSBO-cupwedstrijden.

Artikel 2

1. De OSBO organiseert elk verenigingsjaar bekerwedstrijden om de OSBOcup voor verenigingsteams, bij voorkeur in de periode november tot en met mei.
2. De leiding van deze wedstrijden berust bij de competitieleider van de OSBO.
3. Het OSBO-competitiereglement is van kracht, tenzij in dit reglement anders is bepaald.

Artikel 3

1. Tot deelname zijn gerechtigd alle teams die uitkomen in de OSBO-competitie.
2. In de wedstrijden om de OSBO-cup bestaan geen uitzonderingsregels voor jeugdteams.
3. Voor ieder team, dat aan de wedstrijden om de OSBO-cup deelneemt, is de vereniging jaarlijks een inleggeld verschuldigd, dat door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 4

1. Door elk team worden per ronde vier spelers opgesteld, die aan de volgende eisen moeten voldoen:
a. De spelers moeten op de speeldatum speelgerechtigd zijn voor het team in de OSBO-competitie.
b. Een speler mag voor de vereniging waar hij dubbellid is uitkomen, mits de vereniging waar hij hoofdlid is niet met teams waarvoor hij speelgerechtigd is aan de wedstrijden om de OSBOcup deelneemt. Het dubbellid mag voor dat team uitkomen waarvoor het volgens de invallersbepaling uit artikel 15 lid 5 van het OSBO-competitiereglement in de OSBO-competitie speelgerechtigd zou zijn.
c. Per ronde mogen telkens andere spelers worden opgesteld.

Artikel 5

1. De paring geschiedt door loting.
2. Indien het aantal deelnemende teams niet een macht van 2 is, worden voor de eerste ronde zoveel wedstrijden vastgesteld als nodig is om het aantal teams terug te brengen tot een macht van 2.
3. Bij de loting voor de eerste en tweede ronde wordt zoveel mogelijk geprobeerd de reisafstanden te beperken.
4. De finaledag tussen de laatst overgebleven vier teams wordt op een door het OSBO-bestuur te bepalen plaats en datum gespeeld. De finaledag omvat de door loting vastgestelde halve finales en de finale en troostfinale.
5. De zaalhuur komt voor rekening van het thuisspelende team; de zaalhuur van de finaledag komt voor rekening van de OSBO.

Artikel 6

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens het afvalsysteem (het winnende team gaat over naar de volgende ronde, het verliezende team valt af).
2. De competitieleider van de OSBO stelt de speeldata vast.
3. In onderling overleg kunnen verenigingen de wedstrijd op een andere datum (bijv. de clubavond) spelen, doch uiterlijk op de aangewezen datum.
4. De loting voor de nieuwe ronde is minimaal 21 dagen voor de nieuwe speeldatum bij de verenigingen bekend.
5. Zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de wedstrijden maken de teams op initiatief van de thuisspelende club afspraken betreffende speeldatum, aanvangsuur en speellokaliteit.
6. De gedetailleerde uitslag wordt binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd (bij voorkeur digitaal) doorgegeven aan de competitieleider.

Artikel 7

Het speeltempo is gelijk aan het speeltempo dat in de OSBO-competitie wordt gehanteerd in de 1e t/m 4e klasse.

Artikel 8

1. Voor aanvang van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling aan de wedstrijdleider.
2. Daarna geschiedt de kleurloting en wel voor de beide oneven nummers gezamenlijk. De even borden krijgen de tegenovergestelde kleur.
3. Indien een van de teams niet aanwezig is op het vastgestelde tijdstip wordt er door de wedstrijdleider geloot volgens artikel 8.2. Zodra de wedstrijdleider beide opstellingen heeft ontvangen worden de wedstrijden gestart.

Artikel 9

Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten heeft behaald.
Indien de wedstrijd in een gelijkspel eindigt, spelen dezelfde spelers tegen elkaar met verwisselde kleuren een snelschaakpartij van 5 min. p.p.p.p.
Is na het snelschaken de stand weer gelijk, dan wordt de uitslag bepaald door de uitslag aan de eerste drie borden van de gewone partijen; Is de stand nog gelijk, dan is uitslag aan de eerste twee borden van de gewone partijen bepalend.
Zijn alle gewone partijen in remise geëindigd, dan beslist het resultaat aan de eerste drie borden in het snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag aan de eerste twee borden. Indien alle partijen in remise zijn geëindigd, wordt geloot.

Artikel 10

1. Het team dat de OSBO-cup wint, ontvangt een DGT-klok, de wisselbeker en vier medailles. De verenigingen die op de 2e, 3e en 4e plaats eindigen, ontvangen een blijvende herinnering.
2. De winnaar van de OSBO-cup heeft het recht om in het volgende seizoen mee te spelen in de bekercompetitie van de KNSB.
3. Indien de winnaar daar geen gebruik van maakt of indien dit team promoveert naar de KNSB krijgt het hoogst eindigende team dit recht.

Artikel 11

1. Een team wordt geacht niet te zijn opgekomen indien minder dan drie spelers een uur na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig zijn.
2. Bij het terugtrekken van een team of bij het niet opkomen dagen voor een vastgestelde wedstrijd wordt het duel voor het wel aanwezige team gewonnen verklaard.

Artikel 12

In onvoorziene gevallen beslist de competitieleider van de OSBO, tegen wiens beslissingen beroep openstaat conform het competitiereglement van de OSBO.

Vastgesteld op de Algemene Vergadering van 5 oktober 2011

Share