KNSB-beker

Artikel 1

De KNSB organiseert jaarlijks wedstrijden om de KNSB beker voor verenigingsteams
en teams van regionale bonden; de leiding van deze wedstrijden berust bij de
competitieleider van de KNSB.

Artikel 2

Tot deelname is gerechtigd een team van elke vereniging, waarvan een of meer
teams uitkomen in de KNSB competitie, alsmede per regionale bond een team,
samengesteld uit spelers die niet deelnemen aan de KNSB competitie.

Artikel 3

De teams bestaan uit 4 spelers en een teamleider. Het is ook toegestaan dat een van
de spelers als teamleider optreedt. De teams dienen door de verenigingen
respectievelijk regionale bonden bij het bondsbureau te worden aangemeld voor 10
september voorafgaand aan het jaar waarop de bekercompetitie wordt gespeeld.
De spelers van een vereniging, waarvan een of meer teams uitkomen in de KNSB
competitie, moeten op 1 oktober van het jaar waarin de bekercompetitie een aanvang
neemt, voor die vereniging speelgerechtigd zijn in de KNSB competitie.
De spelers van een team van een regionale bond moeten op 1 oktober van het jaar
waarin de bekercompetitie een aanvang neemt, speelgerechtigd zijn voor een in de
competitie van die regionale bond uitkomende vereniging.

Artikel 4

De wedstrijden worden gespeeld in de periode oktober t/m mei volgens afvalsysteem
(het winnende team gaat over naar de volgende ronde, het verliezende team valt af).
De teamleiders dienen onderling een speeldatum overeen te komen, gelegen voor de
laatste dag van het door de competitieleider vooraf vastgestelde schema is dit niet
mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste clubavond/middag van het thuisspelende
team in de vooraf door de competitieleider vastgestelde periode. Is ook dit wegens de
afstand niet mogelijk, dan wordt gespeeld op de laatste zaterdag van de vooraf
vastgestelde periode; is dit de zaterdag voor een nationaal erkende feestdag, dan
wordt gespeeld op de voorlaatste zaterdag van de vooraf vastgestelde periode.

Artikel 5

De teams worden door de competitieleider zoveel mogelijk regionaal ingedeeld in 4
poules van een gelijk aantal teams. Indien het aantal deelnemende teams niet een
macht van 2 wordt, worden zoveel voorwedstrijden vastgesteld als nodig is om het
aantal teams terug te brengen tot een macht van 2. Welke teams voorwedstrijden
spelen, wordt bepaald door loting uit de teams van regionale bonden en uit de teams
van verenigingen die in de KNSB-competitie alleen in de derde klasse uitkomen.
Zonodig dienen teams van verenigingen waarvan het eerste team in de tweede klasse
van de KNSB-competitie uitkomt, voorwedstrijden te spelen, eventueel zelfs teams
van verenigingen waarvan het eerste team in de eerste klasse of de meesterklasse
van de KNSB-competitie uitkomt.

Artikel 6

De eindronden tussen de 4 poule winnaars worden op een door de competitieleider te
bepalen plaats en datum gespeeld en omvatten:
a. de door loting vastgestelde halve finales
b. de finale wedstrijden en de verliezers wedstrijden.

Artikel 7

Het speeltempo is 110 minuten voor de hele partij met 5 seconden extra tijd per zet
vanaf zet 1.

Artikel 8

8.1 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de leiders van de viertallen
gelijktijdig de opstelling van de viertallen aan de wedstrijdleider in de volgorde
waarin de spelers aan de borden zullen plaatsnemen. Eerst daarna geschiedt de
loting voor de kleurverdeling en wel voor de beide oneven genummerde borden
gezamenlijk. De even genummerde borden krijgen vervolgens de tegengestelde
kleurverdeling.
8.2 De wedstrijdleider neemt niet aan de wedstrijd deel. Indien de wedstrijdleider
toch blijkt te hebben deelgenomen, dan wordt dit bestraft met verlies van de
partij. Indien de thuisspelende vereniging geen wedstrijdleider heeft
aangewezen, dan wordt aangenomen dat een van de meespelende leden van de
thuisspelende vereniging als wedstrijdleider heeft opgetreden en wel een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, respectievelijk bij gebreke van een lid dat
zijn of haar partij heeft gewonnen, een lid dat remise heeft behaald, zodat het
desbetreffende hele of halve punt voor die vereniging verloren gaat.

Artikel 9

9.1 De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat
binnen drie werkdagen van de dag die volgt op de speeldag, de gedetailleerde
uitslag van de wedstrijd via de website van de KNSB of per e-mail wordt
doorgegeven.
9.2 In geval van een protest is de leider van het thuisspelende team verplicht
ervoor te zorgen dat uiterlijk 4 dagen na de wedstrijd een door beide
teamleiders en de wedstrijdleider ondertekend, door de KNSB verkrijgbaar
gesteld, uitslagformulier met de gedetailleerde uitslag door de competitieleider
of een door hem aan te wijzen persoon/instantie is ontvangen, ook al zijn niet
alle partijen uitgespeeld.

Artikel 10

Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip
van de zitting voor het eerst aan het schaakbord verschijnt dan verliest die speler de
partij.

Artikel 11

Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat de meeste bordpunten behaalt.
Indien beide teams evenveel bordpunten hebben behaald, spelen dezelfde spelers
tegen elkaar met verwisselde kleuren een partij snelschaak, waarbij elke speler 5
minuten bedenktijd heeft voor de hele partij. Is na het snelschaak de stand weer
gelijk, dan wordt de uitslag bepaald aan de eerste drie borden van de gewone
partijen; is de stand ook dan gelijk, dan is de uitslag aan de eerste twee borden van
de gewone partijen bepalend; is de stand nog steeds gelijk, dan is het resultaat aan
het eerste bord van de gewone partijen doorslaggevend. Zijn alle gewone partijen in
remise geëindigd, dan beslist het resultaat van de eerste drie borden in het
snelschaak; is ook dan de stand gelijk, dan beslist de uitslag van de eerste twee
borden in het snelschaak. Is ook dit gelijk, dan beslist het resultaat aan het eerste
bord in het snelschaak. Zijn zowel alle gewone partijen als alle snelschaakpartijen in
remise geëindigd, dan wordt geloot. Het resultaat dient op het wedstrijdformulier te
worden vermeld.

Artikel 12

Kosten van reizen en zaalhuur in de voorronde en in de regionale poules zijn voor
rekening van de teams; de kosten voor zaalhuur in de eindronde komen, als geen
organisator gevonden wordt die die kosten op zich neemt, voor rekening van de
KNSB.

Artikel 13

In onvoorziene gevallen geldt zo mogelijk het KNSB-competitiereglement, in alle
overige gevallen beslist de competitieleider, tegen wiens beslissingen beroep
openstaat conform het bepaalde in art. 3 van het KNSB-competitiereglement.

Artikel 14

Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een
door het bestuur van de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden in Utrecht op 13 juni 2009.

Share