Statuten


dossier: 3677 tB/TW.

Heden, twee en twintig september negentienhonderd twee en tachtig, verscheen voor mij, Mr. Jacobus Johannes Maria ten Berge, notaris ter standplaats Nijmegen:
de
Heer Sjoerd Sytema, ambtenaar, wonende te Nijmegen, Aldenhof 34-46, postcode 6537 AT, volgens zijn verklaring hierbij handelend als voorzitter van de te Nijmegen gevestigde vereniging genaamd: U.V.S. (Uit Vrienden Samengesteld). De comparant verklaarde:
– dat te Nijmegen is gevestigd de vereniging genaamd U.V.S. (Uit Vrienden Samengesteld); – dat de statuten der vereniging nimmer zijn opgenomen in een notariële akte; – dat blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de ledenvergadering der vereniging van dertien september negentienhonderd twee en tachtig; is besloten de statuten geheel gewijzigd vast te stellen en op te nemen in een notariële akte; – dat door die vergadering de comparant is aangewezen de notariële akte te doen verlijden, eveneens blijkens gemeld uittreksel.
De comparant verklaarde mitsdien ter uitvoering van gemeld besluit dat de statuten der vereniging thans luiden als volgt:

Naam, Zetel, Oprichting.
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: U.V.S. (Uit Vrienden Samengesteld) en is gevestigd te Nijmegen.
De vereniging is opgericht op acht en twintig januari negentienhonderd vier en veertig te Nijmegen.

Doel en Middelen.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel op sportieve wijze de schaaksport te beoefenen; de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a
. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b
. aansluiting bij een regionale schaakbond en indien gerechtigd bij een landelijke schaakbond;
c
. deelneming aan de competitie van deze in (b) genoemde regionale en indien gerechtigd landelijke schaakbond;
d
. het uitschrijven van, medewerken aan, of regelen’ en het bevorderen van wedstrijden;
e
. het houden van een interne competitie;
f.
het uitgeven van een. verenigingsorgaan;
g
. het maken van propaganda voor de schaaksport;
h.
alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Verenigingsjaar.
Artikel 3.

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met een en dertig augustus.

Leden.
Artikel 4.

1. Leden van de vereniging zijn mensen van wie verwacht mag worden, dat zij belangstelling hebben voor het doel van de vereniging.
2. De vereniging maakt onderscheid tussen jeugd- en seniorleden

a
. jeugdleden zijn leden, die aan het begin van het verenigingsjaar (vóór één september) achttien jaar of jonger zijn;
b
. seniorleden zijn leden, welke aan het begin van het verenigingsjaar (vóór één september) ouder zijn dan achttien jaar.

Ereleden.
Artikel 5.

Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid benoemd worden.

Het verkrijgen van het lidmaatschap.
Artikel 6.

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur en door betaling van de minimale kontributie-eisen.

De beëindiging van het lidmaatschap.
Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt door:

a
. overlijden;
b
. schriftelijke opzegging door of namens het lid;
c
. opzegging door het bestuur;
d
. schriftelijke royering door het bestuur in opdracht van de algemene ledenvergadering;
In afwachting van het onder d gestelde kan het bestuur een lid een schorsing opleggen van maximaal één jaar.
De schorsing kan worden voorafgegaan door een beroepstermijn van één maand, indien het te schorsen lid dit wenst. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij een beroepskommissie ad hoc, bestaande uit drie leden, waarvan één te benoemen door het te schorsen lid, één te benoemen door het bestuur en één te
benoemen door de twee al benoemde kommissieleden.

Het Bestuur.
Artikel 8.

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie clubleden.

2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in funktie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling hun taken.
Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a
. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtrekken;
b
. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
4. Tussentijds ontstane vakatures worden vervuld voor de tijd, die het terugtredende bestuurslid had te vervullen door een niet terugtredend bestuurslid tot de algemene vergadering.
5. De vereniging wordt door de voorzitter zowel in- als buiten rechte vertegenwoordigd. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging zowel in- als buiten rechte vertegenwoordigd door een door het bestuur aangewezen bestuurslid.
6. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Kommissies.
Artikel 9.

1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen kommissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van haar taak behulpzaam zijn. Aan deze kommissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.

2. In elk geval kent de vereniging een kaskontrolekommissie.
Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen kommissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De algemene vergadering.
Artikel 10.

1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.

2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch tenminste éénmaal per jaar, zijnde de jaarvergadering, bedoeld in artikel 48 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste één/tiende gedeelte der leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

4. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste één week tevoren schriftelijk aan de adressen van de leden, die allen toegang tot de algemene vergadering hebben.

5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
6. Van het behandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vereniging worden vastgesteld en ondertekend.
7. De jaarvergadering wordt in augustus of september gehouden.
In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag bedoeld in artikel 9 van de statuten
8. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Het stemmen.
Artikel 11.
1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen.
2. Een lid kan zijn stem doen uitbrengen door een door hem aan te wijzen ander lid.
In dat geval dient op de vergadering aan de sekretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd: met dien verstande, dat ieder lid voor niet meer dan één lid als gemachtigde kan optreden.
3. De wijze van stemmen wordt bij reglement geregeld.

Besluiten.
Artikel 12.
1. Besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.
2. Besluiten
a) tot wijziging van deze statuten,
b) tot ontbinding van de vereniging,
kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering, waarin tenminste één/derde van het aantal leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.
Deze besluiten dienen minimaal zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de leden bekend te zijn.

Geldmiddelen.
Artikel 13.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. kontributies;
b. bijdragen van donateurs;
c. subsidies en bijdragen;
d. schenkingen, legaten en andere baten.
2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van de inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het volgende verenigingsjaar en de te heffen kontributies vast.
De leden zijn gehouden tot het betalen daarvan, met uitzondering van ereleden.

Reglementen.
Artikel 14.
1. Een huishoudelijk reglement bevat regelen omtrent de uitvoering van deze statuten.
2. Een huishoudelijk reglement kan worden vastgesteld door de algemene vergadering, indien zij dit wenst.
3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere regelen vaststellen.

Algemene bepalingen
Artikel 15.
In gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.
Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

Liquidatie.
Artikel 16.
1. Een besluit tot opheffing wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
2. Bij het besluit tot opheffing wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven.

3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De comparant is Mij, notaris, bekend.
Waarvan akte,

:in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend:) S. Sytema en J.J.M. ten Berge.

Share