Reglement interne competitie

1

Dit reglement heeft betrekking op de ingevolge art. 11 van het Huishoudelijk Reglement voor de leden te organiseren interne competitie. Voor algemene bepalingen ten aanzien van de uitvoering en handhaving van dit reglement zij verwezen naar voornoemd Huishoudelijk Reglement.

2
De competitie wordt gespeeld op de clubavonden van UVS in het clublokaal van de vereniging.

3
In voorkomende gevallen kan door de wedstrijdleiding worden bepaald dat een op een andere tijd en/of plaats gespeelde partij zal gelden als voor de competitie gespeeld. Indien in dit laatste geval bij ontstentenis van een (plaatsvervangende) wedstrijdleider een conflict ontstaat, wordt hierover achteraf door de wedstrijdleiding, beide spelers gehoord hebbende, een beslissing genomen.

4
De competitiedata worden voor aanvang van de competitie vastgesteld en aan de leden bekendgemaakt.

5
vervallen.

6
vervallen.

7
vervallen.

8
De Regels voor het Schaakspel van de FIDE zijn van toepassing met uitzondering van de hierna genoemde wijzigingen en/of aanvullende bepalingen.
8.1
De zwartspeler bepaalt aan welke kant van het bord de klok wordt geplaatst.
8.2
Iedere speler moet zijn klok bedienen met dezelfde hand als waarmee hij de stukken verplaatst. Uitzondering: bij het uitvoeren van de rochade mogen beide handen gebruikt worden.
8.3
Gedurende de partij mag de klok door geen van beide spelers opgetild worden.
8.4
Een speler, die bij voortduring hard op de klok slaat, kan nadat hij door de wedstrijdleiding is gewaarschuwd, gestraft worden, zelfs met het verlies van de partij.
8.5
De uurwerken van een klok mogen gedurende de partij door een speler slechts dan stilgezet worden als hij de hulp van de wedstrijdleiding inroept.
8.6
Iedere speler is verplicht zijn zetten te noteren totdat zijn bedenktijd tot de tijdcontrole minder dan vijf minuten bedraagt. Weigering aan de notatieplicht te voldoen wordt gestraft met het verlies van de partij.
8.7
Onreglementaire zetten leiden niet tot verlies. Wel wordt de tegenstander daarvoor een tijdcompensatie van 2 minuten verleend.
Het recht op tijdcompensatie vervalt indien de tegenstander bij hervatting van de partij een stuk aanraakt zonder een daartoe strekkende claim te hebben ingediend.
8.8
Een partij wordt volgens de normale regels op tijd gewonnen.
8.9
De wedstrijdleiding is gehouden te waken over de integriteit van de spelvorm. Anders dan bij snelschaken is het, onverlet het in art. 8.8 bepaalde,  niet zonder meer toegestaan de tegenstander onder alle omstandigheden en ongeacht de stelling op het bord door de vlag te jagen. Indien naar de overtuiging van de wedstrijdleiding de integriteit van de spelvorm ernstig in het geding is, is zij bevoegd een partij remise te verklaren, ongeacht het gevallen zijn van een vlag.
Spelers kunnen aan het hier bepaalde geen recht ontlenen remise op te eisen.

9
Alle uitslagen worden verwerkt in een algemene ratingranglijst. Witspelers zijn verantwoordelijk voor een correcte invulling van de uitslag op een gereed liggende uitslagenlijst.

10
De wedstrijdleiding draagt zorg voor een correcte verwerking van de uitslagen en een frequente publicatie, zo mogelijk wekelijks, van de meest actuele standen.

11
Met uitzondering van reglementair vastgestelde uitslagen levert elke uitslag een waardering op die wordt doorberekend in de ranglijst. De waardering is gebaseerd op de door de KNSB gehanteerde ELO-rating.

12
Nieuwe leden worden met een door de wedstrijdleiding geschatte rating op de ranglijst geplaatst. Indien komt vast te staan dat de rating aanzienlijk afwijkt van de feitelijke speelsterkte, kan een nieuwe rating worden vastgesteld.

13
De interne competitie wordt gespeeld in de vorm van een roostercompetitie.
Het speeltempo is 1 uur en 40 minuten met een increment van 10 seconden per zet. In overleg met de intern wedstrijdleider kan een ander speeltempo worden afgesproken.

14
Paringen voor ladderpartijen worden op de speelavond door de wedstrijdleiding vastgesteld voor spelers die zich daarvoor uiterlijk 19.45 uur hebben aangemeld. Bij de paringen dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met eerdere ontmoetingen en het actuele kleursaldo.

15
Ten behoeve van de roostercompetitie is het seizoen ingedeeld in een aantal perioden, waarin de deelnemers steeds een van tevoren vastgesteld aantal partijen volgens een vastliggende indeling dienen af te werken.
Indien en voor zover de ruimte in het jaarprogramma dit toelaat, zal voorzien worden in twee of drie inhaalavonden per periode.

16
Roosterpartijen worden geacht uiterlijk om 19.30 uur te beginnen en uiterlijk om 23.30 uur te zijn of worden beëindigd.
a. Indien als gevolg van een structurele afhankelijkheid van het openbaar vervoerswezen een speler genoodzaakt is bij voortduring eerder dan 24.00 uur het clublokaal te verlaten, kan deze speler zich beroepen op een speciale aanvangsregeling.
b. Indien een speler zich op deze regeling beroept, heeft zijn tegenstander het recht het aanvangstijdstip op 19.45 uur te bepalen. Als de tegenstander van dit recht geen of geen tijdig gebruik maakt, wordt het tekort aan tijd gelijkelijk over beide spelers verdeeld.
c. Indien een speler begeleider is bij de jeugd, wordt de tijd die hij later komt dan de aanvangstijd (19:30) gelijkelijk over beide spelers verdeeld.

17
De roostercompetitie wordt gespeeld in een aantal klassen, die ieder voor zich geacht worden een bepaald gemiddeld speelniveau te vertegenwoordigen. Aan het eind van elke periode wordt er gepromoveerd en gedegradeerd naar en uit de klassen.

18
Nieuwe deelnemers aan de roostercompetitie worden ten hoogste in de B-klasse geplaatst. Uitzondering: nieuwe leden met een aantoonbare KNSB-rating van 2250 of hoger worden desgewenst direct in de A-klasse geplaatst.

19
Een speler die maximaal één periode niet meespeelt, heeft recht op (her)plaatsing in de klasse waarin men zich handhaafde of waarnaar men promoveerde/degradeerde.

20
Roosterspelers hebben een afmeldingsplicht bij de tegenstander. Alleen in het geval dat deze niet bereikbaar is, dient men zich te wenden tot de wedstrijdleiding. In beide gevallen dient de afmelding te geschieden voor 19.00 uur op de betreffende speelavond. Afwezige roosterspelers die zich niet hebben afgemeld krijgen om 20.30 uur een reglementair verliespunt.

21
Degene die zich heeft afgemeld en niet het initiatief heeft genomen om een nieuwe afspraak te maken, kan van de intern wedstrijdleider een reglementaire nul krijgen. De tegenstander krijgt in dat geval een reglementair winstpunt.
De overeengekomen datum van inhaalpartijen dient bij de eerste gelegenheid aan de wedstrijdleider te worden doorgegeven. De inhaaldatum mag niet gelegen zijn ná de laatste reguliere speelronde.
Partijen van de laatste speelronde kunnen niet worden uitgesteld en dienen bij voorzienbare verhindering vooruit te worden gespeeld.
Uitslagen van partijen die niet op de clubavond worden gespeeld dienen vóór aanvang van de volgende speelronde aan de wedstrijdleider zijn doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen van ernstige externe overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan van de bepalingen in dit artikel worden afgeweken.

22
Indien aan het einde van een periode een partij door toedoen van beide spelers – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding – niet gespeeld is, wordt in principe de uitslag 0-0 vastgesteld.

23
Vervallen.

24
Spelers die aan het einde van een periode drie of meer van hun partijen niet hebben gespeeld, worden beschouwd als afhakers en degraderen automatisch.
Voor de niet-gespeelde partijen wordt aan de respectievelijke tegenstanders  een reglementair punt toegekend.

25
Spelers die in een bepaalde periode deelnemen aan de roostercompetitie worden geacht ook in de daaropvolgende periode daaraan deel te nemen, tenzij zij zich uitdrukkelijk bij de wedstrijdleiding hebben afgemeld. Dit is niet van toepassing op de eerste periode van een seizoen: daarvoor dient men zich, net zo uitdrukkelijk, bij de wedstrijdleiding aan te melden.

26
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor een zo correct mogelijke verdeling van de deelnemers over de klassen. Zij is bevoegd naar bevind van zaken te handelen en maatregelen te treffen indien knelpunten en voorkomende problemen daartoe nopen.

27
In alle klassen worden de ronden afgewerkt volgens de daarvoor beschikbare  Hellertabellen. De Hellertabel voorziet onder meer in een zo gelijk mogelijke tegenstand voor alle spelers in een bepaalde klasse.

28
Bij de bepaling van de eindstand in een klasse wordt de volgorde vastgesteld aan de hand van:
– weerstandspunten
– Sonneborn Berger-punten
– onderling resultaat
– loting

29
Na afloop van de vierde periode spelen de periodekampioenen om het clubkampioenschap in een dubbelrondige gesloten vierkamp. De overige leden spelen de jaarlijkse bekercompetitie.

a. De kampioensgroep wordt als volgt samengesteld:

– de vier periodekampioenen
– in het geval een speler meerdere perioden wint, wordt er voor elke volgende gewonnen periode na de eerste gewonnen periode de hoogst geëindigde, nog niet geplaatste speler aangewezen om deel te nemen aan de slotvierkamp.
– indien een geplaatste speler zich voor aanvang van de slotvierkamp terugtrekt, wordt hij vervangen door de eerstvolgende hoogst geëindigde speler in de periode waarmee de oorspronkelijke speler zich had geplaatst.
– voorwaarde voor deelname aan de kampioensgroep is dat men in het betreffende seizoen minimaal aan twee perioden heeft meegedaan.

b. Indien een geplaatste speler zich tijdens de slotvierkamp terugtrekt, komen diens gespeelde partijen te vervallen voor de stand. De inmiddels gespeelde partijen worden wel verwerkt in de ratinglijst.

c. Bij gelijk eindigen worden rapidpartijen en snelschaakpartijen (‘vluggertes’) gespeeld. Bij rapidpartijen is een increment van 5 seconden per zet van toepassing; bij snelschaakpartijen is een increment van 3 seconden van toepassing.

1) In de kampioensgroep worden indien twee personen op de eerste plaats eindigen:
a) twee rapidpartijen gespeeld van 25 minuten (geen K.O.)
Bij 1-1:
b) twee snelschaakpartijen gespeeld van 5 minuten (geen K.O.)
Bij 1-1:
c) Armageddon van 4 tegen 3 minuten + 2 seconden increment (loting om kleur)

2) Indien drie personen bovenaan eindigen wordt er een halve rapidcompetitie gespeeld (30 min. p.p.) en worden zo nodig vluggertjes (5 min. p.p. & sudden death bij 2 overgebleven spelers, 5 min. p.p. halve competitie bij drie overgebleven spelers) gespeeld tot er een beslissing is gevallen.

3) Indien vier personen bovenaan eindigen wordt eerst geloot (halve finale), waarna beide paren twee rapidpartijen spelen (30 min. p.p.) en zo nodig vluggertjes (5 min. p.p.; sudden death). De winnaars van beide halve finales spelen om het kampioenschap twee rapidpartijen (30 min. p.p.) en zo nodig vluggertjes (5 min. p.p.; sudden death). De beide verliezers volgen dezelfde procedure voor de plaatsen 3 en 4.

30
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Share