Huishoudelijk reglement

Artikel 1; Algemeen

1.1
Het Huishoudelijk Reglement voorziet in regels, die bedoeld zijn om het functioneren van de vereniging in goede banen te leiden, voorzover deze regels niet gegeven zijn, dan wel direct volgen uit de statuten.

1.2
In die gevallen waarin statuten noch reglement voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 2; Lidmaatschappen. Contributie

2.1
De vereniging kent de volgende soorten lidmaatschappen.
a) Het volledig lidmaatschap, inhoudende het recht op deelname aan de interne en externe competitie en aan alle andere activiteiten die door de club georganiseerd worden.
b) Het interne lid maatschap, inhoudende alle rechten verbonden aan het volledig lidmaatschap, behoudens het recht op deelname aan de externe competitie en andere bondsactiviteiten (zoals de uitgave bondsblad KNSB). Voor dit lidmaatschap is een lager contributiebedrag verschuldigd dan voor het volledig lidmaatschap.
c) Het studentlidmaatschap, inhoudende dezelfde rechten als het volledig lidmaatschap, waarvoor echter een lager contributiebedrag verschuldigd is. Dit lidmaatschap staat open voor leden die aantoonbaar als student staan ingeschreven.
d) Het jeugdlidmaatschap, inhoudende dezelfde rechten als het volledig lidmaatschap, waarvoor echter een lager contributiebedrag verschuldigd is. Criteria waaraan jeugdleden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het jeugdlidmaatschap staan omschreven in de statuten. In afwijking daarvan kunnen de regelingen gelden zoals die door de bond gehanteerd worden, zulks om het continu wijzigen van de statuten te vermijden.
e) Het erelidmaatschap. Dit lidmaatschap omvat dezelfde rechten welke gelden voor het volledig lidmaatschap, onder vrijstelling van de contributieverplichting. Het erelidmaatschap van de vereniging kan door de Algemene Vergadering worden verleend aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Een voorstel tot het verlenen van het erelidmaatschap kan zowel door het bestuur als door één of meer leden worden gedaan. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van het erelidmaatschap niet vooraf op de agenda voor de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.
Naast deze lidmaatschappen kent de vereniging nog het donateurschap, inhoudende het recht op deelname aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd anders dan de interne en externe competitie.

2.2.1
Aanmelding geschiedt door het, hetzij schriftelijk hetzij digitaal, verstrekken van de daarvoor benodigde gegevens aan de secretaris. Nieuwe leden dienen expliciet toestemming te verlenen voor het doorgeven van deze gegevens aan NOC*NSF. De aan het lidmaatschap verbonden rechten verkrijgt men pas na het betalen van de contributie.

2.2.2
Leden die vanaf het begin van het seizoen wensen deel te nemen aan de interne en/of externe competitie dienen vóór 1 november van het lopende seizoen het verschuldigde contributiebedrag te hebben voldaan. Personen die op dit punt in gebreke blijven, kan het recht worden ontzegd aan de respectievelijke competities deel te nemen. Indien van toepassing kunnen die leden worden geschrapt van de KNSB-lijst.

2.2.3
De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven. Hetzelfde geldt voor opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 3 t/m 7; De Algemene Ledenvergadering

3.1
De datum van de Algemene Ledenvergadering dient uiterlijk drie weken van tevoren bekend te zijn gemaakt.

3.2.1
De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld en tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering (tenminste één week van tevoren) aan de leden toegestuurd.

3.2.2
Bij de agenda zal een korte samenvatting van de te behandelen punten worden gegeven. Voorafgaande aan de ledenvergadering worden gepubliceerd:
a)     de notulen van de vorige vergadering;
b)     het verslag van de penningmeester
c)     het verslag van de secretaris

3.3
Voor de oproeping kunnen door elk lid minstens twee weken van tevoren onderwerpen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan door het bestuur aan de leden ter kennis worden gegeven en eventueel op de agenda worden geplaatst.

3.4
Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, of kan de volgorde van de agendapunten gewijzigd worden.

4.1
Op buitengewone Algemene Ledenvergaderingen is het bepaalde in artikel 3 ook van toepassing, zij het dat voor de behandeling van spoedeisende gevallen van de genoemde termijnen kan worden afgeweken. De termijn van de oproeping van de Algemene Ledenvergadering kan echter niet gewijzigd worden, aangezien deze statutair is vastgelegd.

4.2
Op de buitengewone Algemene Ledenvergadering kunnen de notulen van de gewone jaarvergadering geen punt op de agenda zijn: deze worden vastgesteld op de eerstvolgende jaarvergadering.

5.1
Algemene Ledenvergaderingen zijn openbaar, behoudens dat de voorzitter en/of de ledenvergadering kunnen besluiten dat een vergader1ng of de behandeling van bepaalde onderwerpen achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

5.2
Tot een vergadering, respectievelijk de behandeling achter gesloten deuren hebben slechts toegang het bestuur, de leden en zij die het bestuur of de vergadering daartoe uitnodigt.

5.3
De voorz1tter en/of de vergadering kunnen, staande de vergadering, ook aan niet-leden het woord verlenen.

6.1
Voorstellen worden in stemming gebracht naar volgorde van binnenkomst.

6.2
Over zaken wordt mondeling gestemd. tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

6.3
Over personen wordt schriftelijk gestemd, wanneer het om bestuursfuncties gaat.

6.4
Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld. of die zijn ondertekend, of waar namen op staan van niet voor de verkiezing in aanmerking komende personen. zijn ongeldig.

6.5
Bij schriftelijke stemming wordt door de vergadering een commissie aangewezen die de stemmen telt.

7.1
Ter vervulling van een bestuursvacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaat-bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging. Kandidaatstelling kan desnoods staande de vergadering geschieden.

7.2
Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt over hen gestemd en is degene die de meeste stemmen verwerft, gekozen. Verwerven belden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheld op, dan kiest het bestuur tussen deze twee op de eerstvolgende bestuursvergadering.

7.3
Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen hunner de absolute meerderheid van de stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen die twee kandidaten die in de vrije stemming het grootste aantal stemmen hebben verworven. Voor deze eindstemming geldt de procedure als onder 7.2 beschreven.

Artikel 8; Bestuursverantwoordelijkheden

8.1
Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen zijn bevoegdheden valt, geeft het voorschriften die daartoe nodig zijn. Het bestuur legt jaarlijks ter vaststelling een verslag over de toestand van en de gebeurtenissen in de vereniging sedert het vorig verslagjaar aan de Algemene Ledenvergadering voor. In deze algemene vergadering komen onder meer de begroting voor het volgend boekjaar en de daarbij behorende andere financiële voorstellen aan de orde, alsmede de verkiezingen voor het bestuur.

8.2
Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit nodig achten.

8.3.1
De voorzitter of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de organisatie en leiding van de bestuursvergaderingen.

8.3.2
De secretaris of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergadering. Tevens draagt de secretaris of diens plaatsvervanger zorg voor de ledenadministratie.

8.3.3
De penningmeester of diens plaatsvervanger beheert de geldmiddelen onder verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. Jaarlijks legt hij de Algemene Ledenvergadering een verantwoording van de financiële gang van zaken over het afgelopen jaar en een begroting betreffende het komende verenigingsjaar ter vaststelling voor. Tevens draagt de penningmeester zorg voor de verslaggeving van de financiële situatie aan het bestuur.

8.3.4
De interne wedstrijdleider of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de organisatie van de interne competitie en de verslaggeving daarvan aan het bestuur. De externe wedstrijdleider of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de organisatie van de externe competitie op verenigingsniveau en de verslaggeving daarvan aan het bestuur.

8.3.5
Naast deze personen kan het bestuur andere leden specifieke taken toebedelen.

Artikel 9; Commissies

9.1
De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van Commissies als bedoeld in artikel 9 van de Statuten, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur resp. de Algemene Ledenvergadering geregeld, voorzover dit niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeit. De commissies brengen verslag uit over hun werkzaamheden aan het bestuur resp. de Algemene Ledenvergadering.

9.2
Het bestuur is gerechtigd aan de commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.

9.3.1
Het bestuur delegeert het beheer van de clubwebsite aan een webmaster.

9.3.2
De webmaster regelt zelf zijn/haar werkzaamheden.

9.3.3
De redactie brengt verslag uit over haar werkzaamheden aan de ledenvergadering, indien de ledenvergadering zulks nodig acht en hierom verzoekt.

Artikel 10 t/m 13; Wedstrijden

10
Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de leden (een) onderlinge competitie(s) te organiseren en deelname te bevorderen en te organiseren aan de competitie voor clubteams van de OSBO en, indien gerechtigd, van de KNSB.

11.1.1
De inhoud van de interne competitie wordt door het bestuur in een afzonderlijk reglement vastgesteld.
11.1.2
Het bestuur draagt bij aanvang van het seizoen zorg voor de samenstelling en indeling van de teams ten behoeve van de externe competitie in KNSB en/of OSBO. Uitgangspunt daarbij is de UVS-ratinglijst aan het einde van het voorgaande seizoen, aangevuld met praktische overwegingen ten aanzien van inzetbaarheid en transport.

11.2
Het bestuur is gerechtigd om in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, van de competitiereglementen af te wijken en in onvoorziene gevallen aanvullende reglementen vast te stellen, indien het bestuur dit voor een goede voortgang van de competitie wenselijk acht.

12.1
De leiding van de competities berust bij de onderscheidenlijke wedstrijdleiders. Bij ontstentenis van een wedstrijdleider wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger .

12.2
De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van het competitiereglement en beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter zake mochten voordoen. Tevens draagt hij zorg voor de verslaggeving van de competitie aan het bestuur en, bijvoorbeeld via de clubwebsite, aan de leden.

12.3
Tegen een door de wedstrijdleider genomen beslissing staat voor de belanghebbende(n) beroep open op het bestuur. Het bestuur kan een beroep op voorhand afwijzen, in geval naar zijn mening onvoldoende is gepoogd om het geschil met de wedstrijdleider zelf tot een oplossing te brengen.

Share