De toekomst van de OSBO

Voorzitter Pauptit van de OSBO heeft een nieuwe brief doen uitgaan naar de verenigingen over de toekomst van de OSBO en de Algemene Vergadering van 6 november a.s. ‘verplicht gesteld’ voor alle verenigingen.

Aan de besturen en leden van de verenigingen die lid zijn van de OSBO,

Het wordt mij wellicht niet in dank afgenomen, maar als voorzitter heb ik de plicht om u goed en eerlijk te informeren. Het belang van de vereniging staat boven persoonlijke belangen. Zo heb ik mijn functie ook trachten uit te voeren. Dat dit niet door iedereen op prijs is gesteld, hoeft denk ik geen verdere uitleg. Met mijn vorig bericht heb ik slechts de feiten op tafel gelegd, want u moet beseffen dat er een acuut probleem is. Er is dringend behoefte aan menskracht. Zonder oplossing wordt de competitie niet voortgezet. Dat is geen dreigement, maar zo liggen de zaken ervoor. U kunt dit gerust navragen bij de competitieleider. Hij heeft aangegeven zonder bestuur zijn functie niet meer te kunnen uitoefenen: http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2013/09/reactie-competitieleider/.

U heeft mij meerdere keren in deze functie benoemd en ik heb mijn best gedaan om het in mij geschonken vertrouwen waar te maken. Hoewel in het beleidsplan, op meerdere vergaderingen, in e-mails en aan velen persoonlijk en telefonisch is aangegeven dat het gaat om samen dingen oppakken en het bestuur dit niet alleen kan, is het bestuur er niet in geslaagd voldoende mensen te motiveren om een bijdrage (binnen of buiten het bestuur) te leveren. Dat bestuur- en vrijwilligerswerk bij een regionale bond niet erg aantrekkelijk is, heeft die opgave niet makkelijker gemaakt. Hoe het ook zij, als voorzitter ben ik daar verantwoordelijk voor en dat is de reden voor mijn ontslag.


Het aftreden van bestuursleden in het afgelopen jaar heeft vele uiteenlopende redenen. Ik betreur dat een beeld is ontstaan alsof ware sprake van een slecht bestuurlijk klimaat. In werkelijkheid heeft het bestuur, met uitzondering van een kleine intermezzo eind vorig jaar, drie jaar overwegend goed en constructief samengewerkt. Er zijn wel af en toe fricties ontstaan (als mensen van uiteenlopend pluimage samenwerken kan dat gebeuren), maar het beeld dat het bestuur al die tijd vechtend over straat ging is pertinent onjuist. Anders hadden we enkele maanden geleden ook niet gezellig met vijf mensen gedineerd.

De onderwerpen ter vergadering waren alleen niet altijd even enthousiasmerend. Wij hebben ons vooral bezig gehouden met uitvoerende taken, zoals de AV op grond van het rapport van de Commissie van Goede Diensten in het voorjaar van 2010 ook heeft besloten. Een groot deel van onze tijd gaan zitten in reglementen die gewoon nodig zijn binnen een vereniging, maar vooral ook aan de consequenties van KNSB-beleid. Ik noem bijvoorbeeld de financiële problemen bij de KNSB, de zwarte-ledenproblematiek, lidmaatschapseisen voor (jeugd)toernooien. Hoewel wij in de Bondsraad en in meerdere commissies ons uiterste best hebben gedaan, kan het zo zijn dat wat op landelijk niveau is en wordt besloten, niet altijd in het belang van onze leden is. Dat is de consequentie van de aansluiting bij de KNSB.

Op dit moment is een groot deel van de discussie op de website en op Facebook ad hominem. Er zit bij deze en gene blijkbaar nog veel oud zeer. Maar met rancune helpen we de OSBO niet, dus ik vraag hen om over hun eigen schaduw heen te stappen en constructief mee te denken. Het gaat daarbij niet om mij -ik leg mijn functie immers neer- maar om de toekomst van onze vereniging.

Het is nu zaak om vooruit te kijken. Een nieuw bestuur kan alleen geen frisse start maken als oude stokpaardjes -vaak in de vorm van een oneliner- steeds van stal worden gehaald, met slechts als doel om een punt te maken. Bijna elke vergadering en ook nu weer komt de suggestie voor een fusie met de SBO of de oubollige structuur van de KNSB terug, maar concrete voorstellen ontbreken. Dat is niet constructief. Een open discussie is goed, maar dan wel met argumenten. Daarom zijn 5 toekomstscenario’s uitgewerkt en zal de AV de vraag worden voorgelegd om een keuze te maken uit één van de volgende alternatieven voor de toekomst van de OSBO:

1.Opheffen van de OSBO zonder alternatief
2.Fuseren met de SBO
3.Opheffen van de OSBO en laten uitvoeren door de KNSB
4.Doorgaan in de huidige vorm met een nieuw bestuur
5.Uittreden uit de KNSB en zelfstandig verder gaan

Elk van de voorstellen heeft voor- en nadelen. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken zijn die hieronder nader uitgewerkt. Ook is daarbij aangegeven welke kandidaten worden gezocht, want uit meerdere reacties heb ik begrepen dat niet duidelijk is wat van nieuwe bestuursleden wordt verwacht. Welke keuze ook wordt gemaakt, de consequenties daarvan moeten worden geaccepteerd. Alleen dan kunnen oude discussies worden afgesloten en kan een nieuw bestuur een frisse start maken. Alleen dan heeft een nieuw bestuur de ruimte om haar eigen beleid te maken en de bijbehorende uitvoerende werkzaamheden te verrichten zonder ballast uit het verleden.

Zoals gezegd, de voorstellen zullen worden voorgelegd op de AV van 6 november 2013. Kandidaten worden verzocht zich uiterlijk 30 oktober 2013 te melden bij het bestuur (voorzitter@osbo.nl), met daarbij aangegeven bij welk voorstel zij zich voor welke functie aanmelden. Het heeft geen zin om over alternatieven te stemmen als de benodigde menskracht daarvoor ontbreekt.

Ik benadruk hierbij nogmaals, dat de OSBO alleen kan voortbestaan en de competitie alleen door kan gaan, als er voldoende mensen zijn die wat willen doen. Omdat het gaat om de toekomst van de OSBO stel ik hierbij tevens de AV van 6 november 2013 verplicht voor alle verenigingen.

Laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten om het schaken in onze regio te behouden!

Met vriendelijke groet,
Alwin Pauptit
voorzitter
Meppel, 30 september 2013

Bijlage: Functies bestuursleden

Share

1 reactie

  1. Jan van de Westelaken schreef:

    Klinkt zwaar, dat ‘verplicht stellen’ van de AV voor alle verenigingen, maar daar bestaat geen enkele reglementaire basis voor in statuten of HR van de OSBO. Ben benieuwd welke sanctie de aftredende voorzitter denkt te kunnen opleggen aan afwezige verenigingen. Hij zou voor zijn oproep beter bescheiden termen kunnen bezigen in plaats van te schermen met verzonnen bevoegdheden.
    Wat overigens niet wegneemt dat alle verenigingen dienen te komen als de externe competitie in OSBO-verband hun lief is. UVS zal zeker van de partij zijn.

Geef een antwoord